Idee dla tańca
portal rozwoju zawodowego tancerzy
Instytut Muzyki i Tańca
Teatr Wielki Opera Narodowa

Emerytura pomostowa (zgodnie z Ustawą o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 / Dz. U. 2008 nr 237 poz 156) jest okresowym świadczeniem typu emerytalnego, przysługującym od osiągnięcia wieku uprawniającego do otrzymania emerytury pomostowej do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Wynosi 100% potencjalnej emerytury obliczonej dla osoby w wieku 60 lat i jest waloryzowana według tych samych zasad co emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Z prawa do emerytury pomostowej mogą skorzystać jedynie osoby wykonujące prace o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach, wymienione w ustawie. Zgodnie z ustawą, praca tancerza jest pracą o szczególnym charakterze.

Ustawa w art. 4 określiła kryteria, po spełnieniu których możliwe jest nabycie prawa do emerytury pomostowej. Zgodnie z art. 4 ustawy prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie wszystkie następujące warunki:

 1. urodził się po 31 grudnia 1948 r.;
 2. ma udokumentowany (świadectwa pracy, umowy zlecenie) okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
 3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
 4. ma udokumentowany okres składkowy i nieskładkowy (nie musi być zachowana ciągłość), wynoszący łącznie co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
  UWAGA! Okresy nieskładkowe uwzględniane są w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych.
  Oznacza to, że na udokumentowane 20 lat okresu składkowego i nieskładkowego można mieć maksymalnie 5 lat okresu nieskładkowego (wówczas 15 lat okresu składkowego). Na udokumentowane 25 lat łącznie okresu składkowego i nieskładkowego można mieć maksymalnie 6 lat i 3 miesiące okresu nieskładkowego.
 5. przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze;
 6. po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
 7. nastąpiło rozwiązanie z nim stosunku pracy.

Tylko po spełnieniu łącznie wszystkich tych warunków możliwe jest nabycie prawa do emerytury pomostowej.


Okresem składkowym jest:

 • okres zatrudnienia na umowę o pracę (etat), w którym były odprowadzane składki do ZUS;
 • okres zatrudnienia na umowę zlecenie, w którym były odprowadzane składki do ZUS (składki od umowy zlecenia są odprowadzane, kiedy zleceniobiorca nie ma innego miejsca zatrudnienia na umowę o pracę lub umowę zlecenie. W przypadku pracy na kilka umów zlecenie równocześnie sam zleceniobiorca wskazuje, która z nich podlega oskładkowaniu);
 • okres pobierania zasiłku macierzyńskiego;
 • okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników (składki odprowadzane do KRUS), pod warunkiem, że składki te nie są odprowadzane w tym samym czasie co składki do ZUS.

 

Okresem nieskładkowym jest:

 • okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów kodeksu pracy (zwolnienie chorobowe);
 • okres pobierania zasiłku opiekuńczego lub chorobowego z ubezpieczenia społecznego;
 • okresy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego;
 • okresy pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu;
 • okres niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy na podstawie przepisów kodeksu pracy zostało wypłacone odszkodowanie;
 • okres niewykonywania pracy w okresie przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych, nie więcej jednak niż 5 lat;
 • okres urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem:
  a) w wieku do lat 4 w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie bez względu na liczbę dzieci do 6 lat;
  b) na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko;
 • okres opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia;
 • okres niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowany koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia;
 • okres urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielania urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą;
 • okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów;
 • okresy udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały z Funduszu Pracy: zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe lub stypendia;
 • okres studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu;
 • okres asystenckich studiów przygotowawczych.

UWAGA! Okresy nieskładkowe uwzględniane są w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych.