Idee dla tańca
portal rozwoju zawodowego tancerzy
Instytut Muzyki i Tańca
Teatr Wielki Opera Narodowa

International Federation of Actors (FIA) jest międzynarodową organizacją pozarządową założoną w 1952 roku, zrzeszającą związki zawodowe, stowarzyszenia i inne organizacje reprezentujące artystów wykonawców (aktorów, tancerzy, śpiewaków, artystów cyrku) z całego świata. Obecnie do FIA należy około 100 organizacji z ponad 70 krajów. W Polsce członkami FIA są Związek Artystów Scen Polskich oraz Związek Zawodowy Aktorów Polskich.

Władze FIA to:

 • kongres, w skład którego wchodzą wszystkie zrzeszone organizacje, który zbiera się co cztery lata,
 • komitet wykonawczy, na czele którego stoi prezydium złożone z przewodniczącego FIA i sześciu wiceprzewodniczących. Komitet wykonawczy FIA zbiera się raz w roku, a decyzje dotyczące zarządzania, finansów i spraw bieżących organizacji podejmowane są przez prezydium. Obecnie przewodniczącą FIA jest norweska aktorka Agnete Haaland.


Główne obszary działania FIA to:

 • reprezentowanie organizacji członkowskich na arenie międzynarodowej,
  FIA reprezentuje interesy artystów wykonawców podczas spotkań takich organizacji jak UNESCO, International Labour Organization, Międzynarodowy Instytut Teatralny (ITI). Aktywnie lobbuje na rzecz interesów artystów wykonawców wśród instytucji rządowych oraz instytucji działających na arenie międzynarodowej.
 • koordynacja działań organizacji reprezentujących artystów wykonawców na poziomie regionalnym, budowanie sieci współpracy,
 • działania na rzecz wypracowania międzynarodowych standardów i modeli oraz norm zatrudniania artystów wykonawców, które chroniłyby artystów wykonawców niezależnie od tego, w jakim kraju są zatrudnieni,
 • współpraca z innymi organizacjami międzynarodowymi zrzeszającymi artystów i pracowników kultury (The International Federation of Musicians, Union Network International – Media, Entertainment and Arts)
 • śledzenie i dokumentowanie zmian i nowych rozwiązań w zakresie polityki kulturalnej, finansowania kultury, prawa pracy, ochrony własności intelektualnej, systemu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych artystów, a także zmian w przemyśle artystycznym związanych z rozwojem mediów i nowych technologii, mających wpływ na sytuację artystów wykonawców. Informowanie członków FIA o tych zmianach m.in. na łamach wydawanego pisma „FIA Focus",
 • wspieranie powstawania nowych organizacji chroniących interesy artystów wykonawców, szczególnie poprzez doradztwo i transfer wiedzy,
 • działanie na rzecz równego traktowania artystów wykonawców, bez względu na płeć i wiek,
 • działania na rzecz rozwoju zawodowego artystów wykonawców, budowania systemów zabezpieczenia zdrowotnego i społecznego, szczególnie poprzez wymianę informacji, budowanie wysokich standardów i pokazywanie przykładów „dobrych praktyk".

 

Główne źródło finansowania FIA to składki organizacji członkowskich.

 

Działania FIA na rzecz tancerzy:

 1. EuroFIA Dance Passport
  Jest to program wzajemnej pomocy stworzony przez związki zawodowe. Umożliwia tancerzom i choreografom, którzy należą do stowarzyszonych związków, bezpłatne korzystanie z takich form pomocy jak: dostęp do informacji o audycjach, możliwość uczestniczenia w lekcjach i treningach, porady prawne przy podpisywaniu kontraktów czy zniżki na bilety na spektakle, w krajach, w których pracują czasowo, lub w których szukają pracy. Zakres tych usług jest zróżnicowany w zależności od kraju. Lista krajów i organizacji uczestniczących w programie znajduje się na stronie FIA.
 2. EuroFIA Project 2010-2011: Transition Schemes for Dancers: Developing Career Transition and Life-long Learning Schemes to Offer Long-Term Career Opportunities to Dancers after Retirement from Performing (Systemy transformacji zawodowej dla tancerzy: rozwój programów transformacji zawodowej i programów uczenia się przez całe życie, otwierających długoterminowe możliwości kariery zawodowej dla tancerzy, którzy zakończyli karierę sceniczną)

Projekt ten był realizowany ze środków Unii Europejskiej.

Główne cele projektu to:

 • stworzenie listy potrzeb tancerzy pracujących w krajach, w których działają organizacje zrzeszone w FIA,
 • przebadanie przebiegu karier tancerzy w różnych krajach, tak, aby jak najlepiej dostosować do ich potrzeb programy wsparcia transformacji zawodowej,
 • stworzenie mapy istniejących obecnie systemów wsparcia i wyróżnienie elementów, które są kluczowe dla sukcesu ich działania,
 • wykorzystanie doświadczeń i wiedzy zdobytych dzięki działaniu systemów wsparcia transformacji zawodowej sportowców,
 • poinformowanie członków FIA o roli i sposobach działania systemów wsparcia, aby umożliwić budowanie programów lokalnych w krajach, w których brak rozwiązań systemowych.


Działania w ramach projektu:

Grupa zarządzająca projektem składała się z przedstawicieli siedmiu krajów członkowskich FIA i Paula Bronkhorsta, przewodniczącego IOTPD (International Organization for the Transition of Professional Dancers).

FIA stworzyło szczegółowy kwestionariusz dotyczący sytuacji tancerzy zawodowych w krajach członkowskich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę rozwoju zawodowego, zabezpieczenia emerytalnego i możliwości transformacji zawodowej. W ankiecie wzięła udział również Polska. Rezultaty badań zostały przedstawione podczas konferencji EuroFIA Conference on Transition Schemes for Dancers w Berlinie w czerwcu 2011 roku. W konferencji ze strony polskiej wzięli udział przedstawiciele ZASP, Instytutu Muzyki i Tańca oraz Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Rezultaty badań oraz wnioski z obrad zostały opublikowane na stronie internetowej FIA oraz w specjalnej broszurze.

Broszura do ściągnięcia